REGULAMENT

Regulament
 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

Privește partea pozitivă!
25 ianuarie 2016 – 25 aprilie 2016

Prezentul Regulament reprezintă documentul în baza căruia urmează să se desfășoare, începând cu data de 25 ianuarie 2016, a doua editie a campaniei intitulată ,,Privește partea pozitivă!” denumită în continuare Campania, stabilind reguli și condiții de participare în acord cu prevederile legale în vigoare.

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
1.1. Organizatorul Campaniei este Asociația Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor (denumit în continuare ,,Organizatorul”), cu sediul social în Strada Marcel Iancu, nr. 3-5, sector 2, București, înregistrată sub nr. 28/04.03.2010 în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, CUI 266555357, telefon 021.528.03.76, reprezentată legal de dna. Elena Ion, Președinte.
1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România.
1.3. Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit în continuare ,,Regulamentul oficial”).
1.4. Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând pe perioada Campaniei pe www.colecteazabaterii.ro si in reteaua punctelor de colectare participante.
1.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica Regulamentul oficial, completarea și/sau modificarea urmând a fi adusă la cunoștința publică pe www.colecteazbaterii.ro
1.6. Această Campanie nu este în niciun fel sponsorizată, administrată sau organizată integral sau în colaborare cu Facebook.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI
2.1. Campania se va desfășura în perioada 25 ianuarie 2016 – 25 aprilie 2016 și este organizată in punctele de colectare particiapnte și va fi promovată pe www.colecteazabaterii.ro si pagina de Facebook www.facebook.com/colecteazabaterii

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE
3.1. La Campanie poate participa orice persoană fizică, fără limită de vârstă, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidentă în România care respectă condițiile prezentului Regulament.
3.2. Participarea în această Campanie implică acceptarea integrală și liber consimțită a tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament, precum și posibilitatea folosirii în scop publicitar a numelui, adresei, fotografiilor cu câștigătorii, fără nici un fel de plată aferentă.
3.3. Dreptul de participare aparține în exclusivitate Participantului, care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare în Campanie este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.
3.4. În cazul în care, în urma verificărilor desfășurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat sau a existat o încercare de fraudare a acestuia, Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica respectivii Participanți.
3.5. La această Campanie nu pot participa angajații Organizatorului.
3.6. Persoanele care nu îndeplinesc condițiile impuse de Regulament, nu au dreptul să participe la această Campanie și nu pot intra în posesia premiului.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI
Pentru a putea participa la Campanie, Participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
4.1. Să acceseze site-ul www.colecteazabaterii.ro sau să meargă în punctele de colectare participante în campanie în perioada 25 ianuarie 2016 – 25 aprilie 2016;
4.2. Să verifice lista punctelor de colectare SNRB disponibile;
4.3. Să meargă la cel mai apropiat punct de colectare SNRB (localizat prin Harta Punctelor de Colectare disponibilă pe www.colecteazbaterii.ro) pentru preluarea unui plic de colectare baterii uzate;
4.4. Să colecteze minim 20 de baterii portabile uzate în plicul de baterii primit;
4.5. Să completeze câmpurile: nume prenume, adresă, cod poștal, localitate, telefon, e-mail de pe verso-ul plicului de colectare baterii;
4.6. Să predea plicurile cu baterii uzate către unul din punctele de colectare SNRB.

Prin înscrierea în Campania ,,Privește partea pozitivă!”, Participanții își asumă răspunderea că datele furnizate în câmpurile completate le aparțin în totalitate. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru înscrierea unor date incorecte sau unor date care aparțin altor consumatori.
4.7. Pentru fiecare 20 de baterii portabile uzate predate, Participanții primesc un blister cu 4 baterii R6 noi;
4.8. Lunar se organizează o tragere la sorți pentru o tabletă la care participă toți cei ale căror plicuri cu baterii au fost recepționate și validate la reciclator în luna respectivă.
4.9. Costurile de expediere premiu prin curierat sunt suportate de către Organizator.
4.10. Organizatorul își rezervă dreptul de a expedia gratuit o singură dată premiul. În cazul în care acesta nu este ridicat de participanți și se întoarce la Organizator, a doua expediere se face contra cost.

SECȚIUNEA 5. CONDIȚII DE VALIDARE
5.1. Deschiderea plicurilor și verificarea bateriilor uzate colectate se face la reciclator, iar Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă compoziția bateriilor uzate colectate(baterii plumb acid sau care depășesc 3 kg) și cantitatea minimă (20 bucăți baterii uzate).
5.2. Organizatorul va efectua verificarea cantităților de baterii portabile uzate primite, iar participarea în Campanie va fi validată doar în urma acestei verificări.
5.3. În tragerea la sorți lunară se iau în considerare doar participanții ale căror plicuri cu baterii uzate au fost deja recepționate la reciclator în luna respectivă;
5.4. Frecvența de colectare din magazine este dependentă de nivelul de umplere al recipientelor de colectare și de comenzile de ridicare realizate de către reprezentanții magazinelor partenere;
5.5. Bateriile plumb-acid și cele cu greutăți mai mari de 3 kg nu fac obiectul acestei campanii și nu vor fi colectate;
5.6. Simpla devenire de fan a paginii oficiale de Facebook www.facebook.com/colecteazabaterii nu presupune înscrirea în Campanie.
5.7. Vor fi șterse comentariile obscene, politice sau orice gen de texte care promovează violența sau au un limbaj neadecvat.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE OFERITE
6.1. În cadrul acestei Campanii, se va acorda un blister cu 4 baterii R6 pentru fiecare 20 de baterii portabile uzate predate de către Participanți;
6.2. Lunar se va acorda prin tragere la sorți 1 premiu constând într-o tabletă Samsung Galaxy Tab 4.
Premiul oferit în cadrul Campaniei va fi însoțit de garanția de conformitate prevăzută de lege (certificat de garanție), iar pentru orice solicitare a câștigătorului legată de neconformitatea premiului, acesta se va adresa direct societăților de service indicate în documentele însoțitoare ale premiului.
6.3. Organizatorul Campaniei nu va putea răspunde solicitărilor venite din partea câștigătorului, referitoare la problemele care pot apărea la premiul acordat, toate solicitările putând fi soluționate de compania producătoare și de unitățile de service indicate de către aceasta.
6.4. Câștigătorul va primi doar premiul expres prevăzut în Regulamentul Oficial și nu poate cere modificarea naturii, modelului, cantității, condițiilor și modului de acordare a premiului și nici nu se va acorda contravaloarea premiului în bani.
6.5. În situația în care un câștigător refuză să accepte premiul câștigat sau nu poate beneficia de acesta din motive independente de Organizator, respectivul premiu nu va fi înlocuit cu un alt premiu sau beneficiu și nici nu se va acorda contravaloarea premiului în bani.
6.6. Premiile vor fi acordate astfel:
- Pe loc, la predarea plicului cu 20 de baterii uzate, în magazinele partenere;
- La finalul fiecărei luni de concurs, se vor centraliza toate plicurile de colectare baterii primite la reciclator până în ultima zi a lunii respective și se vor valida Participanții la tragerea la sorți. Prin extragerea electronică din baza de date din care fac parte toți Participanții înscriși și validați, se va desemna câștigătorul premiului constând într-o tabletă.

SECȚIUNEA 7. METODOLOGIA DE DESEMNARE ȘI VALIDARE A CÂȘTIGĂTORILOR ȘI LIVRAREA PREMIULUI
7.1. Toți participanții care predau în mod gratuit către rețeaua de puncte de colectare SNRB, participantă în campanie, plicuri cu 20 de baterii portabile uzate și care respectă prevederile prezentului Regulament, primesc automat un blister cu 4 baterii R6.
7.2. La finalul fiecărei luni de Campanie, are loc tragerea la sorți, în vederea acordării premiului lunar oferit de Organizator.
7.3. Extragerea se va realiza pe baza unui algoritm electronic, fără posibilitatea intervenției umane în algoritmul de selectare a câștigătorilor, dintre toți participanții care s-au înscris în Campanie și ale căror plicuri cu baterii au fost recepționate și validate la reciclator. În cadrul tragerii la sorți se vor desemna 1 câștigător.
Extragerea câștigătorilor este efectuată prin intermediul serviciului independent TrageriLaSorti.ro, folosind un dispozitiv omologat în acest scop de Oficiul Federal de Metrologie din Elveția. Astfel, participanții au garanția unei extrageri corecte și transparente.
7.4. Câștigătorii vor fi contactați telefonic pe numărul de telefon pe care l-au completat în spațiile de pe plicul de colectare baterii, în vederea validării, aceștia vor fi apelați de 3 ori în 3 zile diferite, la intervale orare diferite, pentru a se realiza identificarea, validarea și comunicarea modalității de intrare în posesia premiului.
7.5. În cazul în care aceștia nu vor putea fi contactați conform celor de mai sus sau declară că nu acceptă premiul, vor fi decăzuți din drepturi și se va realiza o nouă extragere, urmându-se același proces de validare. În cazul în care rezerva nu este validată, premiul nu se va mai acorda.
7.6. Câștigătorii vor fi contactați de către curier în maximum 15 zile lucrătoare de la data validării în vederea livrării premiului.
7.7. La recepționarea premiului, aceștia trebuie să prezinte în original un document valabil de identitate și să completeze un proces verbal de predare-primire a premiului.
7.8. Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorect.
7.9. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator.
7.10. În cazul în care premiile nu pot fi livrate din motive independente de Organizator (adresă greșită, imposibilitatea contactării câștigătorului după stabilirea adresei de livrare) și sunt returnate de curier Organizatorului, premiile se anulează și nu mai pot fi revendicate, ele rămânând în posesia Organizatorului.
7.11. Va fi invalidat câștigătorul în urmatoarele cazuri:
- Câștigătorul nu respectă termenii și condițiile acestui Regulament;
- Câștigătorul nu respectă condițiile de validare prezentate în Regulament;
- Câștigătorul nu poate fi contactat pentru validarea telefonică conform termenelor menționate în prezentul Regulament;
- Câștigătorul refuză premiul.

SECȚIUNEA 8. DREPTURI DE AUTOR
Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe www.facebook.com

SECȚIUNEA 9. RĂSPUNDERE
9.1. Organizatorul și partenerii săi implicați în organizarea Campaniei nu își asumă răspunderea pentru imposiblitatea participării la Campanie datorită unor cauze care nu depind direct de ei.
9.2. Organizatorul nu este responsabil pentru neconformitățile care sunt/pot apărea la premiile acordate.
9.3. În cazul în care câștigătorii refuză premiul sau nu pot fi validați în termenul prevăzut în Regulament, aceștia vor fi invalidați iar premiile nu se vor mai acorda, rămânând în posesia Organizatorului.
9.4. Prin înscrierea în Campanie, participanții sunt de acord să respecte Regulamentul Oficial, precum și toate deciziile luate de Organizator în toate aspectele legate de implementarea Campaniei.
9.5. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către Participanți.
9.6. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări ce apar ulterior termenelor stabilite în prezentul Regulament Oficial sau ulterior încheierii Campaniei.
9.7. Organizatorul Campaniei nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care un Participant nu poate accesa site-ul www.colecteazabaterii.ro din motive care nu țin de funcționalitatea aplicației sau situații în care datele completate în aplicația de participare conțin erori, sunt incomplete și/sau aparțin altei persoane.

SECȚIUNEA 10. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
10.1. Prin participarea la Campanie, Participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Nefurnizarea datelor cu caracter personal solicitate, va împiedica participarea la Campanie.
10.2. Organizatorul este înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Daatelor cu Caracter Personal cu numărul 28021 și se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul la acces de date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.
10.3. Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea și să asigure securitatea prelucrării datelor personale ale participanților la Campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament oficial și legislației în vigoare.
10.4. Următoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei și utilizaate în scopul desfășurării acesteia de la toți participanții: nume, prenume, cod numeric personal, adresa poștală, adresă de e-mail, nr. de telefon. Prin participarea la Campanie și transmiterea datelor personale, participanții își exprimă acordul explicit pentru prelucrarea Datelor Personale în scopul desfășurării prezentei Campanii.
10.5 Furnizarea datelor personale este benevolă și se face în scopul participării la Campanie. Refuzul de a furniza datele personale determină neparticiparea la Campanie.
10.6 Fiecare participant are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care îl vizează să fie prelucrate de Organizator, adresând în acest sens o cerere scrisă, semnată și datată.

SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL
11.1. Acest Regulament prezintă condițiile pe care participanții la Campanie trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerați eligibili. Înscrierea în acestă Campanie înseamnă pentru participanți aderarea necondiționată și irevocabilă la termenii acesteia.
11.2. Prezentul Regulament este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe www.colecteazabaterii.ro.
11.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentului Regulament, în măsura în care analiza privind eficacitatea campaniei o vor impune și pentru a asigura obiectivitatea, transparența și cât mai larga participare în cadrul campaniei ecologice în scopuri educaționale, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

SECȚIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI
12.1. Prezenta Campanie poate înceta înaintea termenului menționat în Secțiunea 2, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie sau printr-o decizie a Organizatorului, dar numai după anunțarea prealabilă a publicului pe www.colecteazabaterii.ro si/sau www.snrb.org.
12.2. Întreruperea Campaniei din motivele indicate mai sus, determină încetarea obligațiilor Organizatorului în raporturile cu participanții.

SECȚIUNEA 13. LITIGII
13.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluționare instanțelor competente române, în jurisdicția cărora se află Organizatorul.
13.2.Orice reclamații sau sesizări referitoare la Campanie se primesc în scris, la adresa București, Strada Aromei, nr.88, Etaj 1, sector 2 de către Organizator sau pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Loading...
Loading...